LEGEA 15/1990

LEGE nr. 15 din 7 august 1990 (*actualizata*)
privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome
si societati comerciale
(actualizata pana la data de 28 iunie 2007*)
EMITENT: PARLAMENTUL
————–
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 98 din
8 august 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul
Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 28
iunie 2007, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 58 din
14 august 1991 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23
decembrie 1997; LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991; ORDONANTA nr. 15
din 9 august 1993; ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994**); LEGEA nr.
55 din 15 iunie 1995 abrogata de ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23
decembrie 1997; LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996***); ORDONANTA DE
URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997; LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie
1998; ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999; LEGEA nr. 136
din 21 iulie 2000; LEGEA nr. 276 din 4 iulie 2006; ORDONANTA DE
URGENTA nr. 58 din 20 iunie 2007.
**) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.
ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicata a fost abrogata de
lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr.
414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din
LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 927 din 23 decembrie 2003.
***) LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform art. 25 din LEGEA nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru
accelerarea procesului de privatizare, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 122 din 19 iunie 1995, pentru domeniul reglementat de prezenta
lege, prevederile Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 58/1991, ale
Ordonantei Guvernului nr. 10/1992, aprobata si modificata prin Legea
nr. 114/1992, si ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 66/1993 se aplica
numai in masura in care nu sunt incompatibile cu dispozitiile sale.
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Unitatile economice de stat, indiferent de organul in subordinea
caruia isi desfasoara activitatea, se organizeaza si functioneaza, in
conformitate cu dispozitiile prezentei legi, sub forma de regii
autonome sau societati comerciale.
De asemenea, unitati economice, bunuri sau activitati pot fi, dupa
caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei
legi.
Regiile autonome si societatile comerciale pot, in conditiile
prezentei legi, sa se asocieze pentru realizarea in comun de
activitati productive si de comercializare.
CAP. 2
Regiile autonome
ART. 2
Regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile
strategice ale economiei nationale – industria de armament,
energetica, exploatarea minelor si a gazelor naturale, posta si
transporturi feroviare -, precum si unele domenii apartinind altor
ramuri stabilite de guvern.
ART. 3
Regiile autonome sint persoane juridice si functioneaza pe baza de
gestiune economica si autonomie financiara.
Regii autonome se pot infiinta prin hotarire a guvernului, pentru
cele de interes national, sau prin hotarire a organelor judetene si
municipale ale administratiei de stat, pentru cele de interes local,
din ramurile si domeniile stabilite potrivit art. 2.
ART. 4
Prin actul de infiintare a regiei autonome se vor stabili obiectul
sau de activitate, patrimoniul, denumirea si sediul principal.
Regiile autonome pot infiinta in cadrul structurii lor: uzine,
fabrici, ateliere, servicii, sucursale si alte asemenea subunitati
necesare realizarii obiectului de activitate. Modalitatea de
constituire a acestora si relatiile lor din cadrul regiei autonome si
cu tertii sint stabilite prin regulamentul de organizare si
functionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administratie
si aprobat de organul care a infiintat regia respectiva.
ART. 5
Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.
In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma poseda,
foloseste si dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in
patrimoniu, sau le culege fructele, dupa caz, in vederea realizarii
scopului pentru care a fost constituita.
Instrainarea bunurilor imobile apartinind regiei autonome sau
incheierea de tranzactii in litigii cu o valoare de peste zece
milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort*).
————
NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform art. 16 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata
in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993, plafoanele
valorice prevazute in art. 5 alin. 3 din Legea nr. 15/1990 vor fi
actualizate de Guvern, in vederea mentinerii valorii lor reale.
————-
Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august
1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
ART. 7
Regia autonoma intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli,
bilant contabil si cont de profit si pierderi, dupa modele stabilite
de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba
de Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de directiile financiare
teritoriale de la sediul regiei in cauza.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi al regiilor
autonome organizate la nivel national se publica in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local
publicarea se face in presa locala.
————-
Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august
1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Alin. 1 al art. 8 a fost abrogat si de art. 41 din ORDONANTA nr.
70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31
august 1994, fara a se tine cont de faptul ca art. 8 a fost abrogat
integral de ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993.
ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.
ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicata a fost abrogata de
lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr.
414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din
LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 927 din 23 decembrie 2003.
ART. 9
————-
Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15
din 9 august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23
august 1993.
Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot
beneficia de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
ori pot contracta credite bancare.
Subventiile se acorda si se administreaza de guvern sau de
organele locale ale administratiei de stat, dupa caz, in limitele
fondurilor prevazute in bugetele acestora si pot fi utilizate numai
potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.
————-
Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9
august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august
1993.
ART. 11
Operatiunile de incasari si plati ale regiei autonome se
efectueaza prin conturi deschise la banci.
In limitele celor stabilite de Banca Nationala a Romaniei, pentru
necesitati curente, regia autonoma poate efectua operatiuni de
incasari si plati in lei si in valuta prin casieria proprie.
Operatiunile de incasari si plati cu strainatatea se vor efectua
prin unitatile Bancii Romane de Comert Exterior sau alte banci.
ART. 12
Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie,
compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul
general al regiei.
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de
resort sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei
publice locale.
Din consiliul de administratie fac parte in mod obligatoriu un
reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al
ministerului de resort si, dupa caz, cate un reprezentant al
celorlalte ministere cu atributii in domeniu, precum si al consiliului
judetean sau local, dupa caz.
Ceilalti membri ai consiliului de administratie vor fi numiti in
mod obligatoriu dintre ingineri, economisti, juristi sau alte persoane
specializate in domeniul de activitate al regiei autonome.
————
Art. 12 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 276 din 4
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006.
ART. 13
(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este
stabilita prin actul de infiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul
membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin
actul de infiintare nu se dispune altfel.
(2) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand
de catre cel care i-a numit, potrivit art. 12. In cazul in care
revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit
la plata unor daune interese.
(3) Membrii consiliului de administratie:
a) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de
administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva
regie autonoma are relatii de afaceri ori interese contrare;
b) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea
de la care provin;
c) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al
ministrului de resort sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului
judetean sau local.
(4) Consiliul de administratie poate propune celui care l-a numit
inlocuirea unui membru necorespunzator.
———–
Art. 13 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 58 din 20 iunie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.
439 din 28 iunie 2007.
ART. 14
In prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta
ministerului de resort, sau, dupa caz, administratiei teritoriale
locale, un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul
precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
————
Art. 14 a fost repus in vigoare prin respingerea ORDONANTEI DE
URGENTA nr. 49 din 22 aprilie 1999 de catre LEGEA nr. 136 din 21 iulie
2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 iulie 2000.
————-
Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9
august 1993, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august
1993.
CAP. 3
Societati comerciale
ART. 16
Unitatile economice de stat, cu exceptia celor care se constituie
ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societati pe actiuni
sau societati cu raspundere limitata, in conditiile prevazute de lege.
ART. 17
Unitatile economice de interes republican se organizeaza ca
societati comerciale prin hotarire a guvernului, iar cele de interes
local, prin decizia organului administratiei locale de stat.
ART. 18
Prin actul de infiintare se aproba statutul societatii comerciale
si se vor stabili:
a) forma juridica, obiectul de activitate, denumirea si sediul
principal al societatii;
b) capitalul social subscris, structura si modalitatea de
constituire a acestuia;
c) modalitatea de prelucrare a activului si pasivului unitatii
economice de stat care se constituie in societate comerciala.
In baza actului de infiintare, societatea comerciala se inscrie in
registrul camerelor de comert si industrie. Actul de infiintare se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
ART. 19
Inventarierea patrimoniului unitatilor economice de stat supuse
transformarii in societati comerciale, precum si evaluarea si
stabilirea capitalului societatilor comerciale infiintate pe aceasta
cale se fac in conditiile stabilite prin hotarire a guvernului.
ART. 20
Initial, capitalul social al societatilor comerciale constituie
potrivit art. 17 este detinut integral de statul roman sub forma de
actiuni sau parti sociale, in raport cu forma juridica a societatii si
va fi varsat in intregime la data constituirii societatii.
Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sint proprietatea
acesteia, cu exceptia celor dobindite cu alt titlu.
ART. 21
Societatile comerciale infiintate conform prezentei legi au un
actionar, respectiv detinator de parti sociale, unic pina la
transferul total sau partial al actiunilor sau partilor sociale catre
terte parti din sectorul public sau privat, din tara sau din
strainatate, in conformitate cu legislatia speciala.
ART. 22
In vederea pregatirii, organizarii si coordonarii activitatii de
transfer a actiunilor sau partilor sociale se constituie Agentia
nationala pentru privatizare, in subordinea guvernului.
Atributiile agentiei sint cele stabilite prin lege speciala,
precum si prin prezenta lege, iar structura organizatorica a acesteia
se va stabili prin hotarire a guvernului.
ART. 23
Societatile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor
transmite Agentiei nationale pentru privatizare un titlu de valoare
egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, in termen de 30
de zile de la constituirea lor.
————
Alin. 2 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
————
Alin. 3 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
————
Alin. 4 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
————
Alin. 5 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
————
Alin. 6 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
————
Alin. 7 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
————
Alin. 8 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din
14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august
1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL
nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicata in
MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997.
ART. 24
Societatile comerciale cu capital de stat intocmesc anual buget de
venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi,
in conditiile prevazute de lege.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
CAP. 4
Concesionarea, inchirierea si locatia gestiunii
———–
Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA
nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459
din 30 noiembrie 1998.
———–
Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA
nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459
din 30 noiembrie 1998.
———–
Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA
nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459
din 30 noiembrie 1998.
———–
Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA
nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459
din 30 noiembrie 1998.
———–
Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA
nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 459
din 30 noiembrie 1998.
ART. 30
Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract
de inchiriere, pe baza aprobarii guvernului sau a organului
administratiei locale de stat, dupa caz.
ART. 31
Contractul de inchiriere se incheie pe baza de licitatie si va
include clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat
potrivit specificului acestuia.
Contractul de inchiriere se poate incheia cu orice persoana fizica
sau juridica, romana sau straina, de catre organul de stat in evidenta
si administrarea caruia se afla bunurile in cauza.
ART. 32
Regiile autonome sau societatile comerciale pot incheia cu
persoane fizice ori juridice, romane sau straine, contracte de locatie
a gestiunii, avind ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor
si a altor subunitati economice din structura lor.
Regulile generale privind incheierea acestor contracte se aproba
prin hotarire a guvernului.
CAP. 5
Asocierea si libera concurenta
ART. 33
Regiile autonome si societatile comerciale se pot asocia in
vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru
asociati. Prin aceasta asociere nu se naste o noua persoana juridica,
iar raporturile dintre asociati se vor stabili prin contractul de
asociere.
ART. 34
Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele:
a) partile contractante;
b) activitatile economice ce se vor realiza in comun;
c) contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor
economice comune convenite;
d) conditiile de administrare si conducere a asociatiei;
e) modalitatea de impartire a rezultatelor activitatilor economice
comune desfasurate;
f) cauzele de incetare a asocierii si modalitatea de impartire a
rezultatelor lichidarii;
g) orice alte clauze necesare activitatii asociatiei.
ART. 35
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital partial sau
total de stat se pot asocia intre ele sau cu terte persoane juridice
sau fizice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societati
comerciale.
————
Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21
din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30
aprilie 1996.
LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
————
Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21
din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30
aprilie 1996.
LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
————
Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21
din 10 aprilie 1996 publicata in Monitorul Oficial nr. 88 din 30
aprilie 1996.
LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
ART. 39
In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, la constituirea
societatilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea
unitatilor economice de stat – intreprinderi, grupuri, combinate,
trusturi si a altor asemenea – pe criteriul autonomiei functionale si
financiare, urmarindu-se reducerea dimensiunii marilor intreprinderi
si multiplicarea agentilor economici care produc acelasi tip de
bunuri, efectueaza acelasi tip de lucrari sau presteaza acelasi tip de
servicii.
Pentru unitatile economice de stat de interes local, prevederile
alin. 1 se aplica de prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti.
ART. 40
Statul isi poate rezerva activitati economice pe care sa le
desfasoare in mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea
monopoluri, precum si modul lor de administrare, se stabilesc prin
legi speciale.
CAP. 6
Dispozitii comune
ART. 41
Structura organizatorica si functionala a regiilor autonome si a
societatilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale
acestora.
Personalul regiilor autonome si al societatilor comerciale este
angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de
salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de
conducere al regiei sau societatii comerciale, in functie de studii si
munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare
prevazute de lege.
ART. 42
Regiile autonome si societatile comerciale, precum si
concesionarii si persoanele care exploateaza bunuri inchiriate in
conditiile prezentei legi, sint obligate sa-si desfasoare activitatea
cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului
inconjurator si sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate in
acest scop.
ART. 43
Activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale poate
fi influentata de stat prin pirghii economice cum sint credite cu
dobinzi preferentiale, comenzi de stat, subventii, impozite si taxe.
Societatile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi
subventionate pe baza hotaririi guvernului pe o perioada de maximum 4
ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din
suma initiala.
Nu se acorda subventii in caz de bancruta.
ART. 44
Regiile autonome si societatile comerciale create in temeiul
prezentei legi pot efectua direct operatiuni de comert exterior. In
acest scop ele urmeaza sa isi constituie compartimente specializate de
export, import, marketing si conjunctura, cu consultarea prealabila si
obligatorie a Ministerului Comertului si Turismului.
———–
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform art. 4 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicata
in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991, dispozitiile
art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
economice de stat ca regii autonome si societati comerciale sunt si
raman abrogate de la data unificarii cursurilor de schimb si
introducerea convertibilitatii interne a leului.
ART. 46
Sumele in valuta cumparate de la bancile autorizate, contra lei,
la cursul de schimb al zilei, pentru plati externe se pastreaza in
conturi speciale deschise pe numele agentilor economici la bancile
comerciale.
———–
Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din
23 decembrie 1991, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23
decembrie 1991.
Ministerul Comertului si Turismului poate refuza autorizatia de
import necesara utilizarii acestor sume numai atunci cind bunurile al
caror import este urmarit se pot procura din tara in conditii
competitive si numai daca o asemenea masura este necesara in scopul
echilibrarii balantei de plati externe. Corespunzator, ministerul
poate refuza si autorizatia de export pentru bunurile strict necesare
realizarii productiei interne.
ART. 47
Relatiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre
societatile comerciale cu capital de stat, precum si relatiile dintre
ele ori intre ele si stat se vor desfasura pe baze contractuale.
Contractele incheiate intre agentii economici mentionati la alin.
1 vor fi guvernate de principiul libertatii contractuale si de
reglementarile cuprinse in Codul civil si Codul comercial roman, cu
exceptiile decurgind din prezenta lege.
ART. 48
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat vor
putea practica intre ele si in raporturile cu tertii, preturile
decurgind din actiunea conjugata a cererii si ofertei, cu exceptia
situatiei cind pe piata romaneasca nu exista cel putin trei agenti
economici care sa comercializeze acelasi tip de bun, lucrare sau
serviciu, precum si cu exceptia cazurilor in care preturile sint
subventionate de stat potrivit hotaririi guvernului. In aceste din
urma cazuri preturile se vor stabili de catre guvern prin negociere cu
agentii economici.
ART. 49
Banca Romana de Comert Exterior poate organiza licitatii valutare
la cererea agentilor economici care detin, in conditiile legii, sume
in valuta pe care vor sa le transfere altor agenti economici, contra
lei.
ART. 50
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat pot
sa incheie contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de
servicii cu intreprinzatori straini, cu plata in lei, daca sumele in
moneda romaneasca detinute de acestia sint rezultate din exploatarea
unor investitii efectuate de ei in Romania.
ART. 51
Litigiile de orice fel in care sint implicate regii autonome sau
societati comerciale cu capital de stat sint de competenta instantelor
judecatoresti de drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele regiile autonome si
societatile comerciale pot apela si la arbitraj.
CAP. 7
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 52
Pina la liberalizarea totala a schimburilor si eliminarea
sistemului de repartitii prin balante materiale, regiile autonome si
societatile comerciale cu capital de stat integral sint obligate sa
execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele intocmite de
Ministerul Resurselor si Industriei.
In masura in care beneficiarul de repartitie constata ca detine un
excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la
vinzarea acelui excedent la preturi ce pot depasi preturile de
cumparare. Asemenea operatiuni vor fi notificate imediat Ministerului
Resurselor si Industriei. In mod similar va putea proceda si
furnizorul nominalizat prin repartitie daca beneficiarul sau ii
notifica, inainte de incheierea contractului, ca nu este interesat asi
prelua cota repartizata.
Refuzul de incheiere a contractului, cu incalcarea prevederilor
prezentului articol, atrage raspunderea civila a regiei autonome sau a
societatii comerciale vinovate.
ART. 53
Bunurile care ramin in proprietatea statului, cum ar fi cladiri
guvernamentale, bunuri necesare desfasurarii activitatilor
administratiei de stat, rezerve ale statului si altele asemenea, se
inregistreaza la Departamentul Rezervelor Statului si se administreaza
direct de institutiile carora le sint date in folosinta.
Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de
Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei, cu
exceptia situatiilor in care prin lege se dispune altfel.
ART. 54
Prevederile prezentei legi se aplica si companiilor,
corporatiilor, trusturilor, grupurilor de intreprinderi si altora
asemenea, infiintate prin reorganizarea unor centrale sau altor
unitati economice de stat prin hotariri ale guvernului, pina la data
publicarii legii.
ART. 55
Actualele centrale si celelalte unitati cu statut similar isi
inceteaza activitatea pe masura infiintarii regiilor autonome si
societatilor comerciale potrivit prezentei legi.
Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create in
conformitate cu hotaririle guvernului care se vor adopta pentru
fiecare caz.
ART. 56
Personalul centralelor desfiintate, precum si personalul
unitatilor economice de stat transformate in regii autonome si
societati comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest
personal, in cazul in care este incadrat cu un salariu mai mic, are
dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporuri de
vechime, dupa caz, timp de 3 luni. Diferenta se suporta de la bugetul
statului.
ART. 57
Infiintarea regiilor autonome si a societatilor comerciale
potrivit prezentei legi se va face in termen de 6 luni de la intrarea
in vigoare a acesteia, cu exceptia unitatilor agricole de stat, pentru
care termenul este de 9 luni.
Toate contractele, autorizatiile sau alte inscrisuri prin care
intreprinderi, institutii, unitati economice de stat sau parte din
acestea au fost trecute in proprietate privata, concesionate sau
inchiriate dupa 22 decembrie 1989, se vor reexamina in conformitate cu
prevederile prezentei legi de catre Agentia nationala pentru
privatizare.
ART. 58
Prezenta lege intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea sa
in Monitorul Oficial al Romaniei.
La implinirea termenului prevazut la art. 57 se abroga Legea nr.
5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste
de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii
muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988
privind incheierea si executarea contractelor economice, Legea nr.
14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor
materiale si aprovizionarea tehnico-materiala, precum si orice alte
dispozitii contrare.
De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotaririle
guvernului privind constituirea, organizarea si functionarea in
comertul interior a societatilor comerciale pe actiuni si a
companiilor autonome si hotarirea guvernului privind privatizarea
unitatilor comerciale sau administrarea acestora in sistemul de
comision ori de mandat.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta sa din ziua de 31
iulie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta sa
din ziua de 31 iulie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru
alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea privind reorganizarea unitatilor economice de stat
ca regii autonome si societati comerciale si dispunem publicarea sa in
Monitorul Oficial.
PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU
——————

  • Distribuie pe retele de socializare