LEGEA 18/1968

LEGE nr.18 din 24 iunie 1968
privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

APARUTA IN Buletinul Oficial Nr. 81 DIN 24/6 /68

CAP. 1

ART. 1
Poate fi supusa controlului, in conditiile prezentei legi, provenienta bunurilor oricarei persoane fizice, daca sint date sau indicii ca exista o vadita disproportie intre valoarea bunurilor acesteia si veniturile sale si nu se justifica dobindirea licita a bunurilor.
Controlul priveste bunurile dobindite dupa data de 1 ianuarie 1962, atit cele existente in patrimoniul persoanei in cauza, cit si cele instrainate cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

ART. 2
Valoarea bunurilor a carei provenienta nu se justifica este supusa unui impozit de 80%.
Prin justificarea provenientei bunurilor se intelege obligatia persoanei in cauza de a dovedi caracterul licit al mijloacelor folosite pentru dobindirea sau sporirea bunurilor.

CAP. 2

ART. 3
Controlul provenientei bunurilor prevazute la capitolul I se face:
a) in temeiul sesizarilor, daca sint scrise si semnate, ale oricarei persoane fizice sau ale conducerii organizatiei socialiste la care persoana in cauza a prestat sau presteaza vreo activitate, indiferent de natura acesteia;
b) la cererea persoanei careia i s-au adus imputari publice in legatura cu provenienta bunurilor sale;
c) la sesizarea organelor financiare, a celor de urmarire penala sau a instantelor judecatoresti, cind acestea detin date, rezultind din activitatea lor, cu privire la disproportia vadita dintre valoarea bunurilor si veniturile unei persoane.

CAP. 3

ART. 4
Verificarea sesizarilor si a cererilor aratate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care functioneaza pe linga fiecare tribunal judetean si este alcatuita din:
– doi judecatori desemnati de presedintele tribunalului judetean, dintre care unul in calitate de presedinte;
– un procuror desemnat de procurorul sef al procuraturii judetene, un delegat al administratiei financiare judetene si un deputat in consiliul popular judetean, municipal sau orasenesc, ca membri.
Comisia are un secretar desemnat de presedintele tribunalului judetean dintre grefierii acestei instante.

ART. 5
In cazul in care sesizarea este facuta potrivit art. 3 lit. a, comisia nu va incepe cercetarea inainte de a fi chemat pe cel care a semnat sesizarea pentru a-i cere relatiile necesare cauzei, punindu-i totodata in vedere dispozitiile art. 22 din prezenta lege, referitoare la consecintele afirmatiilor mincinoase.
Organizatiile socialiste, cu exceptia unitatilor Casei de Economii si Consemnatiuni, sint obligate sa puna la dispozitia comisiei actele cerute si sa dea relatiile necesare, chiar daca prin dispozitii speciale se dispune altfel.
Daca rezulta date sau indicii ca intre valoarea bunurilor persoanei in cauza si veniturile acesteia exista vadita disproportie, comisia o citeaza si ii acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaratie cu privire la toate bunurile prevazute la art. 1 si la justificarea provenientei lor.
Provenienta bunurilor persoanei care refuza sa dea declaratia aratata la alineatul precedent, precum si a bunurilor care au fost omise din aceasta declaratie, este considerata nejustificata, pina la proba contrara.

ART. 6
Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui in cauza.
Cei care, dupa data de 1 ianuarie 1962, au dobindit bunuri de la persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
Daca persoana in cauza este casatorita, comisia va cita si pe celalalt sot pentru a da relatii cu privire la bunurile comune.
Actele si lucrarile comisiei nu sint publice.
Persoana in cauza poate sa ia cunostinta de actele si lucrarile dosarului.

ART. 7
Daca socoteste necesar, comisia, prin incheiere, poate lua masura indisponibilizarii bunurilor persoanei in cauza si ale persoanelor cu care locuieste impreuna si gospodareste in comun.
De asemenea, vor putea fi indisponibilizate bunurile pe care persoana in cauza le-a instrainat cu titlu gratuit dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. 8
Comisia hotaraste, prin incheiere motivata, cu majoritate de voturi:
– clasarea cauzei, cind constata ca provenienta tuturor bunurilor este justificata;
– trimiterea cauzei spre solutionare judecatoriei in raza careia se afla domiciliul persoanei in cauza, daca constata ca provenienta unor bunuri anume determinate sau o cota-perte din valoarea bunurilor nu este justificata;
– trimiterea cauzei la unitatea competenta de procuratura, daca in legatura cu bunurile a carei provenienta este nejustificata rezulta savirsirea unei infractiuni.
Prin incheierea de clasare se dispune si ridicarea masurii de indisponibilizare a bunurilor.
Incheierea de clasare se comunica persoanei in cauza, celei care a facut sesizarea, procurorului sef al judetului si Ministerului Finantelor, in termen de 15 zile de la pronuntare.

CAP. 4

ART. 9
Presedintele judecatoriei, primind dosarul, fixeaza termen de judecata si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Statul, prin Ministerul Finantelor, va fi intotdeauna citat. Prezenta procurorului este obligatorie.
Judecatorul si procurorul care au facut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.

ART. 10
Judecatoria, daca constata ca provenienta bunurilor este justificata, hotaraste inchiderea dosarului.
Daca constata ca provenienta unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificata, hotaraste trimiterea dosarului Ministerului Finantelor pentru urmarirea impozitului prevazut de art. 2 alin. 1.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si bunurilor comune ale sotilor.
Daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savirsirea unei infractiuni, judecatoria trimite dosarul la unitatea competenta de procuratura spre a vedea daca este cazul sa puna in miscare actiunea penala.

CAP. 5

ART. 11
Impotriva incheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, in termen de 15 zile de la data comunicarii, procurorul sef al judetului, Ministerul Finantelor si persoana care a facut sesizarea.
Recursul se solutioneaza de comisia prevazuta la art. 13.

ART. 12
Impotriva hotaririlor judecatoriei, cei aratati la art. 11, precum si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, pot face recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judetean.

CAP. 6

ART. 13
In cazul in care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formata din:
– doi judecatori de la Tribunalul Suprem, desemnati de presedintele acestui tribunal, dintre care unul este in calitate de presedinte;
– un procuror din Procuratura Generala, un delegat al Ministerului Finantelor si un deputat in Marea Adunare Nationala, ca membri.
Secretar al comisiei este un magistrat asistent, desemnat de presedintele Tribunalului Suprem.

ART. 14
Comisia prevazuta la art. 13 nu poate proceda la verificarea sesizarii sau cererii decit cu incuviintarea, dupa caz, a Consiliului de Stat sau a Consiliului de Ministri.

ART. 15
Judecarea cauzelor referitoare la demnitari este de competenta Tribunalului Suprem, Colegiul civil, cu recurs, care se va judeca de un complet compus din 7 judecatori. Recursul se poate face, in termenul prevazut la art. 11, de Procurorul General, Ministerul Finantelor, persoana care a facut sesizarea si persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului.

ART. 16
Comisia de cercetare si instanta de judecata, prevazute in acest capitol, procedeaza potrivit prevederilor art. 5-10 inclusiv, ale caror dispozitii se aplica in mod corespunzator.

CAP. 7

ART. 17
Procedura de cercetare si judecare a provenientei bunurilor inceputa impotriva unei persoane continua impotriva mostenitorilor.
Cercetarea poate fi pornita si direct impotriva mostenitorilor, dar numai in terman de 3 ani de la data deschiderii succesiunii.
Mostenitorii raspund numai in limita valorii bunurilor dobindite prin succesiune.

ART. 18
Daca cu ocazia urmaririi pornite pentru realizarea impozitului prevazut de art. 2 alin. 1 se constata insolvabilitatea persoanei in cauza, Ministerul Finantelor, in vederea realizarii impozitului, poate cere in justitie sa se constate ca actele prin care aceasta a instrainat bunuri cu titlu oneros sint simulate.
De asemenea, Ministerul Finantelor va putea cere desfiintarea actelor prin care persoana in cauza a instrainat bunuri, cu titlu gratuit, in frauda drepturilor statului decurgind din aceasta lege.

ART. 19
Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civila.

ART. 20
Toate actele de procedura in aceasta materie sint scutite de orice taxa de timbru.

ART. 21
Incheierea de clasare a comisiei de cercetare sau, dupa caz, hotarirea instantei de judecata prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, ramasa definitiva, va fi publicata intr-un ziar, in extras, la cererea si pe cheltuiala persoanei in cauza.

ART. 22
Fapta aceluia care, in sesizarea prevazuta de art. 3, face afirmatii mincinoase cu privire la provenienta nejustificata a bunurilor unei persoane fizice, constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in codul penal pentru denuntare calomnioasa.
Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a persoanei vatamate sau la sesizarea comisiei de cercetare ori a instantei de judecata.

ART. 23
Ori de cite ori, in cuprinsul prezentei legi, se face referire la judete sau la organe care functioneaza pe teritoriul judetelor, aceste referiri se inteleg a fi facute si la municipiul Bucuresti sau, in mod corespunzator, la organele care functioneaza pe teritoriul acestui municipiu.

  • Distribuie pe retele de socializare