CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Constituţia Cetăţenilor este un proiect de ţară, de construcţie a statului organic al românilor, este o transpunere în norme constituţionale a ideilor politice ale geniului nostru naţional, Mihai Eminescu.

Acest proiect a fost adus din 1990 până în prezentul stadiu prin contribuţia multor  oameni cu suflet, cu caracter şi profesionalism dintre care menţionăm:

Dr. Constantin Cojocaru, Prof. Dr.  Florian Colceag, Acad. Gheorghe Sin, Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu, Prof. Univ.  Dr. Alexandru Melian, Prof. Univ. Dr. Viorel Mihai Ciobanu, Prof. Univ. Dr. Ion M. Anghel, Prof. Univ. Dr. Dan Claudiu DănişorIonel Haiduc, Ioan Roşca, Marian Ilie, Viorel Gligor, Petrică Dima, Miron Manega, Mihai Albici, Av. Mihai Seidner, cei aproximativ 100 de membrii ai Comitetelor de Iniţiativă  primul constituit la data de 16 martie 2013 , al doilea constituit la data de 10 decembrie 2013, al treilea constituit la data de 25 iulie 2014 la primul Congres al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor şi toţi cei mulţi care ne-au scris şi comentat în dezbaterea publică, cărora le suntem cu toţii recunoscători.

Este nevoie ca Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor să ajungă să fie susţinută de MAJORITATEA românilor cu drept de vot, deci de cel puţin 10 milioane de români.

Numai o astfel de FORŢĂ îi va alunga de la conducerea statului român pe cei care stăpânesc şi jefuiesc România, numai o astfel de FORŢĂ va adopta şi impune Constituţia Cetăţenilor, aceea care îi va elibera pe români din sărăcie şi umilinţă.

Poporul român a fost de multe ori victima cotropitorilor şi jefuitorilor, dar şi-a găsit, mereu, drumul spre libertate şi civilizaţie

Două milenii de existenţă şi continuă devenire ne-au dat certificatul de popor învingător.

Vom învinge şi de data aceasta.

Cu Dumnezeu, ÎNAINTE!

Dr. Constantin Cojocaru

30 mai 2014

Descarca de aici cartea
CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR
comentată şi explicată pe înţelesul tuturor

Urmăreşte aici prezentarea video a lansării cărţii

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

PREFAŢĂ

MĂRTURIE

PARTEA a I-a

CONSTITUŢIA CETĂŢENILOR
Comentarii şi explicaţii

INTRODUCERE

1. De ce este nevoie de o nouă Constituţie a României?

2. Privire de ansamblu asupra noii Constituţii.

PREAMBUL

TITLUL I – PRINCIPII GENERALE

1. Statul român

1.1. Uniunea Europeană

2. Suveranitatea

2.2. Referendumul

3. Teritoriul

3.1. Reîntregirea Patriei

3.2. Regiunile de dezvoltare

4. Unitatea poporului

5. Cetăţenia

6. Dreptul la identitate

7. Românii din afara graniţelor statului

8. Partidele politice

9. Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale

10. Relaţii internaţionale

11. Dreptul internaţional şi dreptul intern

12. Simboluri naţionale

13. Limba oficială

14. Capitala

TITLUL II – DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ȘI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII COMUNE

15. Universalitatea

16. Egalitatea în drepturi

17. Cetăţenii români în străinătate

18. Cetăţenii străini şi apatrizii

19. Extrădarea şi expulzarea

20. Tratatele internaţionale privind drepturile omului

21. Accesul liber la justiţie

CAPITOLUL II

DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE

22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

23. Libertatea individuală

24. Dreptul la apărare

25. Libera circulaţie

26. Viaţa intimă, familială şi privată

27. Inviolabilitatea domiciliului

28. Secretul corespondenţei

29. Libertatea conştiinţei

30. Libertatea de exprimare

31. Dreptul la informaţie

32. Dreptul la învăţătură

33. Accesul la cultură

34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii

35. Dreptul la mediu sănătos

36. Dreptul de vot

37. Dreptul de a fi ales

38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European

38.1. Alegerea membrilor în Parlamentul European

38.2. Candidaturile pentru Parlamentul European

39. Libertatea întrunirilor

40. Libertatea de asociere

41. Munca şi protecţia socială a muncii

42. Interzicerea muncii forţate

43. Dreptul la grevă

44. Dreptul de proprietate

45. Libertatea economică

46. Dreptul la moştenire.

46.1. Dreptul la locuinţă.

47. Nivelul de trai.

48. Familia.

49. Protecţia minorilor.

50. Protecţia persoanelor cu handicap

51. Dreptul de petiţionare.

52. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

53. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

CAPITOLUL III

ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

54. Fidelitatea faţă de ţară

55. Apărarea ţării

56. Contribuţii financiare

57. Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

CAPITOLUL IV

AVOCATUL POPORULUI

58. Definiiția

59. Obligații principale

60. Atribuții

TITLUL III

AUTORITĂŢILE STATULUI

CONSTRUCŢIA STATULUI ORGANIC

CAPITOLUL I

AUTORITATEA LEGISLATIVĂ

SECŢIUNEA 1. Organizare şi funcţionare

61. Rolul şi structură

62. Alegerea membrilor Parlamentului

62.1. Candidaturile pentru alegerea membrilor Parlamentului

63. Durata mandatului

64. Organizarea internă

65. Şedinţele Camerelor

66. Sesiuni

67. Actele juridice şi cvorumul legal

68. Caracterul public al şedinţelor

SECŢIUNEA a 2-a. Statutul parlamentarilor

69. Mandatul reprezentativ

70. Mandatul parlamentarilor

71. Incompatibilităţi

72. Răspunderea parlamentarilor

72.1.Demiterea parlamentarilor

SECŢIUNEA a 3-a. Legiferarea

73. Categorii de legi

74. Iniţiativa legislativă

75. Sesizarea Camerelor

76. Adoptarea legilor şi a hotărârilor

77. Promulgarea legii

78. Intrarea în vigoare a legii

79. Consiliul Legislativ

CAPITOLUL II

AUTORITATEA EXECUTIVĂ

SECŢIUNEA 1. Preşedintele României

80. Rolul Preşedintelui

81. Alegerea Preşedintelui

82. Validarea mandatului şi depunerea jurământului

83. Durata mandatului

84. Incompatibilităţi şi imunităţi

85. Atribuţiile Preşedintelui României

art. 86 – 94 de abrogat

95. Suspendarea Preşedintelui

96. Punerea sub acuzare

96.1.Demiterea Preşedintelui

97. Vacanţa funcţiei

98. Interimatul funcţiei

99. Răspunderea Preşedintelui Interimar

100. Actele Preşedintelui

101. Salariul şi celelalte drepturi

SECŢIUNEA a 2-a. Guvernul

102. Rolul şi structură

103. Numirea membrilor Guvernului

104. Jurământul de credinţă

105. Incompatibilităţi

106. Încetarea funcţiei de membru

107. Primul-ministru

108. Actele Guvernului

109. Răspunderea membrilor Guvernului

110. Încetarea mandatului

SECŢIUNEA a 3-a. Raporturile dintre Autoritatea Legislativă şi Autoritatea Executivă

111. Informarea Parlamentului

112. Întrebări, interpelări şi moţiuni simple

113. Moţiunea de cenzură

114. Angajarea răspunderii Guvernului

115. Delegarea legislativă

SECŢIUNEA a 4-a. Administraţia publică centrală

116. Structura

117. Înfiinţarea

117.1. Personalul

118. Forţele armate

118.1. Siguranţa Naţională

119. Consiliul Naţional de Securitate

119.1. Prefectul

CAPITOLUL III

124-134 AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ

CAPITOLUL IV

134.1-134.2 AUTORITATEA MEDIATICĂ

CAPITOLUL V

134.3-134.4 AUTORITATEA FINANCIARĂ

CAPITOLUL VI

134.5 AUTORITATEA ELECTORALĂ

CAPITOLUL VII

134.6 AUTORITATEA STATISTICĂ

CAPITULUL VIII

134.7 AUTORITATEA MORALĂ

CAPITOLUL IX

134.8 AUTORITATEA ŞTIINŢIFICĂ

TITLUL III.1

134.9-134.81 AUTORITĂŢILE LOCALE

TITLUL III.2

134.82-134.84 ASOCIAŢIILE COMUNITARE

TITLUL IV

ECONOMIA ŞI FINANŢELE PUBLICE

135. Economia

135.1. Fondul Naţional de Capital Distributiv

135.2. Fondul Naţional de Pensii Publice

135.3. Fondul Naţional de Şomaj

135.4. Fondul Naţional pentru Asigurări de Sănătate

135.5. Fondul Naţional pentru Inovare

135.6. Fondul Naţional pentru Mediu

135.7. Fondul Naţional Valutar de Rulment

135.8. Casa de Economii şi Consemnaţiuni

135.9. Regiile autonome

135.10. Regimul monopolului de stat

135.11. Rezervele internaţionale ale României

135.12. Protejarea concurenţei loiale

135.13. Protecţia consumatorilor

136. Proprietatea

137. Sistemul financiar

138. Bugetul public naţional

139. Impozite, taxe şi alte contribuţii

140. Curtea de Conturi

141. Consiliul Economic şi Social

TITLUL V

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

142. Structura.

143. Condiţii pentru numire şi alegere

144. Incompatibilităţi

145. Independenţa

146. Atribuţii

147. Deciziile Curţii Constituţionale

TITLUL VI

INTEGRAREA EUROATLANTICĂ

148. Integrarea în Uniunea Europeană

149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord

TITLUL VII.

REVIZUIREA CONSTITUŢIEI

150. Iniţiativa revizuirii

151. Procedura de revizuire

152. Limitele revizuirii

TITLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

153. Intrarea în vigoare

154. Conflictul temporal de legi

155. Dispoziţii tranzitorii

156. Republicarea Constituţiei

PARTEA a II-a

ANEXE

Anexa nr. 1
ÎNCEPUTUL. Varianta Cojocaru. Februarie 1990

Anexa nr. 2
ÎMPROPRIETĂRIREA ROMÂNILOR. Legea Cojocaru. Prima versiune. August 1990

Anexa nr. 3
PROIECT DE ŢARĂ pentru o Românie democratică şi reunită. Martie 1991

Anexa nr. 4.
„NIET”-UL PREZIDENŢIAL la proiectul de ţară pentru o Românie democratică şi reunită. Martie 1991

Anexa nr. 5
UN NOU PROIECT DE ŢARĂ. DOCTRINA POPULARĂ. August 2009

Anexa nr. 6
Lista membrilor Comitetului de Iniţiativă constituit la data de 16 martie 2013

Anexa nr. 7
Lista membrilor Comitetului de Iniţiativă constituit la data de 10 decembrie 2013

Anexa nr. 8
TABEL COMPARATIV. Constituţia Cetăţenilor faţă-în-faţă cu actuala Constituţie a României

  • Distribuie pe retele de socializare